Friday, August 31, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 ดูมูลค่าที่แท้จริง


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 จนได้ [ องค์ประกอบของมูลค่าที่แท้จริง ] สำหรับสมมุติฐานการเติบโตของรายได้สะสมทั้งสามแบบครบแล้ว ต่อไปผมพิจารณาว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตามสมมุติฐานการเติบโตของรายได้สะสมแต่ละแบบน่าจะเป็นเท่าใด เพื่อประเมินออกมาเป็นมูลค่าที่แท้จริงของ SINGER ณ สิ้นปี 2012 ผมเห็นว่า กิจการ SINGER มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นไปได้มากว่ารายได้สะสมจะเพิ่มค่าขึ้นแบบเส้นโค้ง (quadratic) เพราะหากรายได้สะสมเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง (linear) แล้ว รายได้ในไตรมาสที่ผ่านไปในอนาคตจะมีค่าเท่าเดิมไปตลอด และหากรายได้สะสมเพิ่มขึ้นน้อยมากด้วยอัตรา 0.5% ต่อปี (saturated) แล้ว จะหมายความว่ากิจการแทบไม่มีรายได้เลยในแต่ละปีที่ผ่านไปในอนาคต ดังนั้นผมจึงประเมินว่า มีโอกาส 90% ที่รายได้สะสมของ SINGER จะเพิ่มขึ้นแบบ quadratic  มีโอกาส 9% ที่รายได้สะสมของ SINGER จะเพิ่มขึ้นแบบ linear และมีโอกาส 1% ที่รายได้สะสมของ SINGER จะเพิ่มขึ้นแบบ saturated ดังนั้นมูลค่ากิจการที่แท้จริงของ SINGER จึงอยู่ในช่วง 8,115.38 - 9,902.86 ล้านบาท เมื่อขายกิจการทั้งหมดออกไปที่ราคา 10 - 15 เท่าของกำไรของผู้ถือหุ้นประจำปีที่ 10 ดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง


     ในขณะนี้ กิจการ SINGER มีหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 270.00 ล้านหุ้น ดังนั้นมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ SINGER จึงตกอยู่ในช่วง 30.06 - 36.68 บาทต่อหุ้น เพื่อนนักลงทุนอย่าลืมนะครับว่า นี่เป็นตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative) แต่ความเสี่ยงในการเข้าลงทุนในกิจการใดก็ตามจะต้องพิจารณาเชิงคุณภาพ (qualitative) ด้วย เช่น ความสามารถและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม การเข้าลงทุนในกิจการ SINGER ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำมาก ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นตกลงไปเหลือครึ่งหนึ่งของมูลค่าที่แท้จริง หรือ 15.03 - 18.34 บาทต่อหุ้น ซึ่งโดยมากจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงวิกฤติของเศรษฐกิจหรือวิกฤติของกิจการเท่านั้น นอกจากนี้แล้วท่านจะลงทุนด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกว่าในภาวะวิกฤติมากครับ มูลค่าที่แท้จริงดังกล่าว เมื่อเทียบกับราคาปิด 14.20 บาทของวันที่ 30 สิงหาคม 2012 มี upside  111.69% - 158.31% ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล

ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 ดูองค์ประกอบของมูลค่าที่แท้จริง


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 จนได้ [ มูลค่าปัจจุบันของกำไรของผู้ถือหุ้นในอนาคต ] และ [ มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลในอนาคต ] ออกมาแล้ว แต่องค์ประกอบของมูลค่ากิจการที่แท้จริงยังมีประการอื่น ๆ อีกดังนี้
 1. เงินสดในปัจจุบัน (เป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว)
 2. กำไรของผู้ถือหุ้นที่ได้มาระหว่าง 10 ปีข้างหน้า (คิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน)
 3. เงินปันผลที่ได้มาระหว่าง 10 ปีข้างหน้า (คิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน)
 4. เงินที่ได้จากการขายกิจการทั้งหมด ณ สิ้นปีที่ 10 จากนี้ไป (คิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน)
ผลรวมของมูลค่าในข้อ 1- 4 คือ มูลค่าที่แท้จริงของกิจการในปัจจุบันครับ ตอนนี้เราทราบตัวเลขในข้อ 1 โดยดูที่ตอนท้ายของงบกระแสเงินสดพบว่า ณ สิ้นไตรมาส 2012Q2 SINGER มีเงินสดอยู่ 148.07 ล้านบาท ส่วนข้อ 2 และ 3 ได้ทราบดังกล่าวไว้ข้างต้น สำหรับข้อ 4 นั้นเป็นเงินที่ได้จากการขายกิจการทั้งหมดออกไปใน ปีที่ 10 โดยผมกำหนดราคาขายกิจการไว้ที่ 10 - 15 เท่าของมูลค่ากำไรของผู้ถือหุ้นที่สร้างได้ในปีสุดท้ายนั้น ค่าที่ได้เอามาหารด้วย 1.076081 สิบครั้ง จะกลายเป็นมูลค่าปัจจุบันของข้อ 4 ดังนั้น มูลค่ารวมของกิจการจากองค์ประกอบทั้งสี่ข้อตามสมมุติฐานรายได้ทั้งสามแบบจึงออกมาดังนี้


สรุป
 • มูลค่าที่แท้จริงของกิจการตามแนวโน้มรายได้สะสมแบบ Quadratic เท่ากับ 8,342.55 - 10,197.50 ล้านบาท
 • มูลค่าที่แท้จริงของกิจการตามแนวโน้มรายได้สะสมแบบ Linear เท่ากับ 6,687.51 - 7,990.46 ล้านบาท
 • มูลค่าที่แท้จริงของกิจการตามแนวโน้มรายได้สะสมแบบ Saturated เท่ากับ 521.29 - 596.79 ล้านบาท
===================================================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล

ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 ดูมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลในอนาคต


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 จนได้ [ คาดการณ์เงินปันผลในอนาคต ] ออกมาแล้ว ต่อไปผมจะแปลงมูลค่าเงินปันผลที่เกิดในอนาคตเหล่านี้ ย้อนกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน ปัจจัยที่ต้องใช้ในการแปลงมูลค่าเงินในอนาคตกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบันคือ ผลตอบแทนการลงทุนที่นักลงทุนพอใจ สำหรับผม หากไม่เอาเงินมาลงทุนซื้อหุ้น ผมพอใจผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีการอื่นที่อัตราผลตอบแทนเท่ากับอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ของธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลจากเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยในขณะนี้อยู่ที่ 7.6081% ดังนั้นผมจะใช้ตัวเลขนี้ในการคิดลดมูลค่าเงินตามหลักการต่อไปนี้
 • หาค่าตัวหารมูลค่าเงิน = 1 + อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่พอใจ = 1 + 0.076081  = 1.076081
 • เงินที่เกิดขึ้นในปีที่ n ข้างหน้า มีค่าเท่ากับ เงินนั้นหารด้วยตัวหารมูลค่าเงิน n ครั้ง เช่น เงิน 100 บาทที่เกิดขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 100 หารด้วย 1.076081 สองครั้ง หรือ  100/1.076081/1.076081 = 86.36 บาทในปัจจุบัน
ดังนั้น เงินปันผลที่เกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า ตามสมมุติฐานแนวโน้มรายได้สะสม 3 แบบจึงมีมูลค่าในปัจจุบันดังตารางข้างล่าง


สรุป
 • มูลค่าปัจจุบันของ Quadratic dividends ที่เกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้ามีค่า 259.97 ล้านบาท
 • มูลค่าปัจจุบันของ Linear dividends ที่เกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้ามีค่า 228.03 ล้านบาท
 • มูลค่าปัจจุบันของ Saturated dividends ที่เกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้ามีค่า 12.88 ล้านบาท

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล

ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 ดูมูลค่าปัจจุบันของกำไรของผู้ถือหุ้นในอนาคต


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 จนได้ [ คาดการณ์กำไรของผู้ถือหุ้นในอนาคต ] ออกมาแล้ว ต่อไปผมจะแปลงมูลค่ากำไรของผู้ถือหุ้นที่เกิดในอนาคตเหล่านี้ ย้อนกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน ปัจจัยที่ต้องใช้ในการแปลงมูลค่าเงินในอนาคตกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบันคือ ผลตอบแทนการลงทุนที่นักลงทุนพอใจ สำหรับผม หากไม่เอาเงินมาลงทุนซื้อหุ้น ผมพอใจผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีการอื่นที่อัตราผลตอบแทนเท่ากับอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ของธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลจากเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยในขณะนี้อยู่ที่ 7.6081% ดังนั้นผมจะใช้ตัวเลขนี้ในการคิดลดมูลค่าเงินตามหลักการต่อไปนี้
 • หาค่าตัวหารมูลค่าเงิน = 1 + อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่พอใจ = 1 + 0.076081  = 1.076081
 • เงินที่เกิดขึ้นในปีที่ n ข้างหน้า มีค่าเท่ากับ เงินนั้นหารด้วยตัวหารมูลค่าเงิน n ครั้ง เช่น เงิน 100 บาทที่เกิดขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 100 หารด้วย 1.076081 สองครั้ง หรือ  100/1.076081/1.076081 = 86.36 บาทในปัจจุบัน
ดังนั้น กำไรของผู้ถือหุ้นรายปีที่เกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า ตามสมมุติฐานแนวโน้มรายได้สะสม 3 แบบจึงมีมูลค่าในปัจจุบันดังตารางข้างล่าง


สรุป
 • มูลค่าปัจจุบันของ Quadratic Owner's earnings ที่เกิดในปีที่ 10 มีค่า 370.99 ล้านบาท รวม 10 ปี มีค่า 4,224.61 ล้านบาท
 • มูลค่าปัจจุบันของ Linear Owner's earnings ที่เกิดในปี่ที่ 10 มีค่า 260.59 ล้านบาท รวม 10 ปี มีค่า 3,705.51 ล้านบาท
 • มูลค่าปัจจุบันของ Saturated Owner's earnings ที่เกิดในปีที่ 10 มีค่า 15.10 ล้านบาท รวม 10 ปี มีค่า 209.34 ล้านบาท

===================================================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล

ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

Wednesday, August 29, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 คาดการณ์เงินปันผลในอนาคต

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 สกัดได้ [ ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานแบบสะสมในช่วงปี 2003 - ปัจจุบัน ] ตลอดจนได้ [ ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้สะสมและเงินปันผลสะสม ] ซึ่งสะท้อน "ธรรมชาติของกิจการ" แล้ว ต่อไปผมจะคาดการณ์ว่า ใน 10 ปี ข้างหน้า กิจการ SINGER น่าจะมีแนวโน้มรายได้อย่างไร โดยกำหนดปีปัจจุบันเป็น 0 และปีก่อนหน้าเป็นเลขจำนวนเต็มลบ ปีในอนาคตเป็นเลขจำนวนเต็มบวก และกำหนดรายได้สะสมมีแนวโน้มเป็นไปตามสมมุติฐานสามแบบคือ

 • รายได้สะสมเติบโตแบบเส้นโค้งงอนขึ้น ซึ่งใช้วิธีการทางสถิติ "quadratic regression" วิเคราะห์ข้อมูลรายได้สะสมในอดีตพบว่า เป็นไปตามสมการ (ล้านบาท)

  Quadratic cumulative revenues = [ 83.963*(Year^2) ] + [ 2704.037*(Year) ] + 33348.792
  สมการนี้สามารถใช้แทนข้อมูลจริงในอดีตได้ด้วยความมั่นใจ 99.86%
   

 • รายได้สะสมเติบโตแบบเส้นตรง ซึ่งใช้วิธีการทางสถิติ "linear regression" วิเคราะห์ข้อมูลรายได้สะสมในอดีตพบว่า เป็นไปตามสมการ (ล้านบาท)

  Linear cumulative revenues = [ 3019.9354*(Year) ] + 34819.91
  สมการนี้สามารถใช้แทนข้อมูลจริงในอดีตได้ด้วยความมั่นใจ 95.89%
   
 • รายได้สะสมอิ่มตัวแทบไม่มีการเติบโตเลย กำหนดให้เป็นไปตามสมการ (ล้านบาท)
  Saturated cumulative revenues = (previous year's cumulative revenues)*1.005 

     เมื่อลองแทนค่าปีที่มีข้อมูลอยู่แล้วด้วยค่า -9 ถึง 0 และปีในอนาคตด้วยค่า 1 ถึง 10 ในสมการทั้งสามสมมุติฐาน จะได้ตัวเลขรายได้สะสมออกมาดังคอลัมน์ที่ 3-5 ในตารางข้างล่าง ความเข้ากันได้ของรายได้สะสมตามสมมุติฐานเหล่านี้กับข้อมูลจริงในอดีต และลักษณะการเติบโตของรายได้สะสมในอนาคตสามารถดูได้จากกราฟข้างล่าง ซึ่งพบว่า ตัวเลขจากสมการเหล่านี้ทับกับค่าที่เกิดจริงในอดีตค่อนข้างดีครับ


     เมื่อได้ตัวเลขคาดการณ์รายได้สะสมใน 10 ปีข้างหน้าตามทั้งสามสมมุติฐานแล้ว ผมจึงแปลงค่ารายได้สะสมเหล่านั้นไปเป็นเงินปันผลสะสม ด้วยสมการ (ดูรายละเอียด **ที่นี่** )


Cumulative dividend = (0.0111 * Cumulative revenues) + 132.68

ได้ค่าตัวเลขเงินปันผลสะสมดังคอลัมน์ 12-14 ในตารางข้างบน เมื่อพิจารณาคาดการณ์เงินปันผลสะสมใน 10 ปีข้างหน้าโดยเอาค่าเงินปันผลสะสมแต่ละปีมาลบกัน จะได้เงินปันผลรายปีดังนี้

 • Quadratic dividends ที่เกิดใน 10 ปีข้างหน้า (ล้านบาท)
  30.82 32.68 34.53 36.39 38.25 40.10 41.96 43.82 45.67 47.53
 • Linear dividends ที่เกิดใน 10 ปีข้างหน้า (ล้านบาท)
  33.38 33.38 33.38 33.38 33.38 33.38 33.38 33.38 33.38 33.38
 • Saturated dividends ที่เกิดใน 10 ปีข้างหน้า (ล้านบาท)
  1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.92 1.93
ค่าตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าที่เกิดขึ้น ณ แต่ละปีในอนาคต และเราจะต้องคิดลดลงมาเป็นมูลค่าปัจจุบันต่อไปครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด


มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 คาดการณ์กำไรของผู้ถือหุ้นในอนาคต

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 สกัดได้ ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานแบบสะสมในช่วงปี 2003 - ปัจจุบัน ตลอดจนได้ ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้สะสมและกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม ซึ่งสะท้อน "ธรรมชาติของกิจการ" แล้ว ต่อไปผมจะคาดการณ์ว่า ใน 10 ปี ข้างหน้า กิจการ SINGER น่าจะมีแนวโน้มรายได้อย่างไร โดยกำหนดปีปัจจุบันเป็น 0 และปีก่อนหน้าเป็นเลขจำนวนเต็มลบ ปีในอนาคตเป็นเลขจำนวนเต็มบวก และกำหนดรายได้สะสมมีแนวโน้มเป็นไปตามสมมุติฐานสามแบบคือ
 • รายได้สะสมเติบโตแบบเส้นโค้งงอนขึ้น ซึ่งใช้วิธีการทางสถิติ "quadratic regression" วิเคราะห์ข้อมูลรายได้สะสมในอดีตพบว่า เป็นไปตามสมการ (ล้านบาท)

  Quadratic cumulative revenues = [ 83.963*(Year^2) ] + [ 2704.037*(Year) ] + 33348.792 สมการนี้สามารถใช้แทนข้อมูลจริงในอดีตได้ด้วยความมั่นใจ 99.86% 
 • รายได้สะสมเติบโตแบบเส้นตรง ซึ่งใช้วิธีการทางสถิติ "linear regression" วิเคราะห์ข้อมูลรายได้สะสมในอดีตพบว่า เป็นไปตามสมการ (ล้านบาท)

  Linear cumulative revenues = [ 3019.9354*(Year) ] + 34819.91
  สมการนี้สามารถใช้แทนข้อมูลจริงในอดีตได้ด้วยความมั่นใจ 95.89%
 • รายได้สะสมอิ่มตัวแทบไม่มีการเติบโตเลย กำหนดให้เป็นไปตามสมการ (ล้านบาท)
  Saturated cumulative revenues = (previous year's cumulative revenues)*1.005 
     เมื่อลองแทนค่าปีที่มีข้อมูลอยู่แล้วด้วยค่า -9 ถึง 0 และปีในอนาคตด้วยค่า 1 ถึง 10 ในสมการทั้งสามสมมุติฐาน จะได้ตัวเลขรายได้สะสมออกมาดังคอลัมน์ที่ 3-5 ในตารางข้างล่าง ความเข้ากันได้ของรายได้สะสมตามสมมุติฐานเหล่านี้กับข้อมูลจริงในอดีต และลักษณะการเติบโตของรายได้สะสมในอนาคตสามารถดูได้จากกราฟข้างล่าง ซึ่งพบว่า ตัวเลขจากสมการเหล่านี้ทับกับค่าที่เกิดจริงในอดีตค่อนข้างดีครับ
เมื่อได้ตัวเลขคาดการณ์รายได้สะสมใน 10 ปีข้างหน้าตามทั้งสามสมมุติฐานแล้ว ผมจึงแปลงค่ารายได้สะสมเหล่านั้นไปเป็นกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม ด้วยสมการ (ดูรายละเอียด **ที่นี่** )

Cumulative owner's earnings = (0.1796 * Cumulative revenues) - 4182.40

ได้ค่าตัวเลขกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมดังคอลัมน์ 6-8 ในตารางข้างบน เมื่อพิจารณาคาดการณ์รายได้สะสมใน 10 ปีข้างหน้าโดยเอาค่ากำไรของผู้ถือหุ้นสะสมแต่ละปีลบกันจะได้กำไรของผู้ถือหุ้นรายปีดังนี้
 • Quadratic Owner's earnings ที่เกิดใน 10 ปีข้างหน้า (ล้านบาท)
  500.84 531.01 561.18 591.34 621.51 651.68 681.84 712.01 742.18 772.34
   
 • Linear Owner's earnings ที่เกิดใน 10 ปีข้างหน้า (ล้านบาท)
  542.51 542.51 542.51 542.51 542.51 542.51 542.51 542.51 542.51 542.51
   
 • Saturated Owner's earnings ที่เกิดใน 10 ปีข้างหน้า (ล้านบาท)
  30.06 30.21 30.36 30.51 30.66 30.81 30.97 31.12 31.28 31.44 
ค่าตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าที่เกิดขึ้น ณ แต่ละปีในอนาคต และเราจะต้องคิดลดลงมาเป็นมูลค่าปัจจุบันต่อไปครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
facebook.com/truestockvalue
twitter.com/thstockinvest
gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 หาความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้สะสม และเงินปันผลสะสม


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 สกัดได้ ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานแบบสะสมในช่วงปี 2003 - ปัจจุบัน แล้ว ต่อไปจะประเมินว่ากิจการมีแนวโน้มจะจ่ายเงินปันผลอย่างไรในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในอดีตมาหาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้สะสมและเงินปันผลสะสม ด้วยวิธีการทางสถิติ "linear regression" ได้ออกมาเป็นสมการเส้นตรงดังนี้

Cumulative dividend = (0.0111 * Cumulative revenues) + 132.68

ผมคาดว่า สมการดังกล่าวสามารถใช้แทน "ธรรมชาติของกิจการ" ของ SINGER ได้ด้วยความมั่นใจ 87.21% เมื่อลองแทนค่ารายได้สะสมลงในสมการเส้นตรงนี้ จะได้ค่าเงินปันผลสะสมดังในคอลัมน์ทางขวาสุดของตาราง และความใกล้เคียงระหว่างข้อมูลผลประกอบการจริง (จุดสีน้ำเงิน) และสมการ "ธรรมชาติของกิจการ" (เส้นสีแดง) สามารถดูได้จากกราฟข้างล่างครับ
===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )


ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 หาความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้สะสม และกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 สกัดได้ ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานแบบสะสมในช่วงปี 2003 - ปัจจุบัน แล้ว ต่อไปจะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของกิจการว่า มูลค่าที่แท้จริงของ SINGER ควรเป็นเท่าใด แตกต่างอย่างไรกับมูลค่า 2,862.00 ล้านบาท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาส 2012Q2 การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของกิจการจะเกี่ยวกับความเป็นมาของผลประกอบการในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต ปัจจัยพื้นฐานที่ผมใช้เชื่อมโยงผลประกอบการทั้งสามวาระดังกล่าวได้แก่ รายได้สะสมกับกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม และรายได้สะสมกับเงินปันผลสะสม
     ในขั้นแรกผมจะใช้ข้อมูลในอดีตมาหาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และกำไรของผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการทางสถิติ "linear regression" ได้ออกมาเป็นสมการเส้นตรงดังนี้


Cumulative owner's earnings = (0.1796 * Cumulative revenues) - 4182.40

ผมคาดว่า สมการดังกล่าวสามารถใช้แทน "ธรรมชาติของกิจการ" ของ SINGER ได้ด้วยความมั่นใจ 85.65% เมื่อลองแทนค่ารายได้สะสมลงในสมการเส้นตรงนี้ จะได้ค่ากำไรของผู้ถือหุ้นสะสมดังในคอลัมน์ทางขวาสุดของตาราง และความใกล้เคียงระหว่างข้อมูลผลประกอบการจริง (จุดสีดำ) และสมการ "ธรรมชาติของกิจการ" (เส้นสีแดง) สามารถดูได้จากกราฟข้างล่างครับ


===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 ดูอัตราส่วนของข้อมูลที่น่าสนใจ


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 สกัดได้ข้อมูลแล้วเอามาเปรียบเทียบกันเป็นอัตราส่วนที่น่าสนใจดังตารางในภาพข้างล่างครับ
     จากตาราง ในไตรมาส 2012Q2 กิจการ SINGER มีหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 270 ล้านหุ้น มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (book value) 1,050.72 ล้านบาท และมีมูลค่าตลาด 2,862.00 ล้านบาท นับสะสมจากปี 2003-ปัจจุบัน กิจการมีกำไรของผู้ถือหุ้น 1.73 เท่าของเงินลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และมีกำไรของผู้ถือหุ้น 3.30% ของรายได้ ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 ดูข้อมูลแบบสะสมที่สกัดได้จากงบการเงิน

ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 สกัดได้ข้อมูลแบบสะสมดังตารางในภาพข้างล่างครับผู้บริหารคาดว่า รายได้ปี 2012 จะเติบโต 20% ดังนั้นค่าสะสมของรายได้จะไปอยู่ที่ 33,461.29 ล้านบาทครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
facebook.com/truestockvalue
twitter.com/thstockinvest
gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 ดูข้อมูลที่สกัดได้จากงบการเงิน

ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 สกัดได้ข้อมูลดังตารางในภาพข้างล่างครับผู้บริหารคาดว่า ในปี 2012 กิจการจะมีรายได้เติบโต 20% จากปี 2011 หรือประมาณ 2,877.42 ล้านบาท

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
facebook.com/truestockvalue
twitter.com/thstockinvest
gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ติดตามเงินลงทุนต่างชาติในหุ้นไทย วันที่ 29 สิงหาคม 2012

สิ้นวันที่ 29 สิงหาคม 2012 ผมกรอกปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในฐานข้อมูลแล้ววาดกราฟเทียบกับดัชนี SET ได้ดังภาพข้างล่างครับ


ในกราฟข้างบน ผมแบ่งช่องแนวโน้มปริมาณเงินลงทุนของต่างชาติในหุ้นไทยออกเป็นสามช่องย่อย ขณะนี้เส้นกราฟสีน้ำเงินได้หลุดออกจากขอบล่างของช่องแนวโน้มสีน้ำเงินลงมาแล้ว สำหรับกรณีของดัชนี SET ผมแบ่งช่องแนวโน้มออกเป็นสามช่องย่อยเช่นเดียวกัน ขณะนี้ SET ได้ล่าถอยลงมาติดขอบล่างของช่องแนวโน้มใหญ่ ดูเหมือนทุกคนจะคอยให้ลุงเบนแกอ้าปากพูด QE3 เสียที ถ้าศุกร์นี้แกไม่พูด ก็คงจะหลุดแล้วจ้าในวันจันทร์ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
facebook.com/truestockvalue
twitter.com/thstockinvest
gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 ดูค่าสะสมของกำไรของผู้ถือหุ้น ปันผล และดอกเบี้ย

      ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 ได้ค่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เมื่อหักออกด้วยเงินลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันอันได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินไม่มีตัวตนแล้ว จะได้เป็นกำไรของผู้ถือหุ้น (owner's earning) ค่าสะสมของกำไรของผู้ถือหุ้นระหว่างปี 2003 - ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเงินปันผลและดอกเบี้ยจ่าย วาดเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟจะเห็นได้ว่า ในระยะสามปีล่าสุด กิจการมีกำไรของผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่าย และดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยอัตราพอ ๆ กันครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

facebook.com/truestockvalue

twitter.com/thstockinvest

gplus.to/chamlaehoon

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"