Wednesday, November 26, 2014

TAE daily case studies in fb/thstockinvest's Seven-Eleven investment scheme

TAE daily chart

Battle 1
 • EMA band(5,6,7,8,9,10) \_/
 • EMA(5 > 6), MACD /
 • 20140722 B @ATO(4.32), 4.32*1.07 = 4.64
 • 20140724 S @4.64, return = 4.64/4.32 = 7.41% in 3 days

Battle 2
 • EMA band(5,6,7,8,9,10) \_/
 • EMA(5 > 6), MACD /
 • 20140806 B @ATO(4.48), 4.48*1.07 = 4.80
 • 20140807 S @4.80, return = 4.80/4.48 = 7.14% in 2 days

Battle 3
 • EMA band(5,6,7,8,9,10) \_/
 • EMA(5 > 6), MACD /
 • 20141028 B @ATO(4.46), 4.46*1.07 = 4.78
 • 20141029 S @4.78, return = 4.780/4.46 = 7.17% in 2 days

Battle 4
 • Waiting for EMA band(5,6,7,8,9,10) \_/ and EMA(5 > 6) and MACD /

Short URL =  http://bit.ly/1Fosqr3

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"