Wednesday, May 6, 2015

สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

http://www.set.or.th/set/companysummary.do?language=th&country=TH


เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"