Tuesday, June 28, 2016

Application of fibonacci calculator with AJD weekly 20160628.I used the fibonacci calculator at [ http://thailandstockinvestment.blogspot.com/2016/03/online-fibonacci-calculator.html ] to get a rough idea for AJD price projections. The results came out as shown in the picture above.

เทรดหุ้น เทรดฟอเรกซ์ พรีเซนต์งาน อย่าปล่อยให้คอมพิวเตอร์แบตเตอรี่หมด เติมแบตให้เต็มขณะเดินทางในรถยนต์ [คลิกที่นี่]

ตู้แช่เย็นส่วนตัวแบบพกพา สำหรับน้ำอัดลมกระป๋อง กาแฟกระป๋อง นมกล่อง น้ำผลไม้กล่อง เสียบไฟ USB จากคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำงาน หรือในรถยนต์ [คลิกที่นี่]

==============================
ncp.happytrader brings to you good price and nice products. ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

Search for "ncp.happytrader" in Facebook and Google !