Tuesday, January 12, 2016

20160111 MEET daily, "Correction targets in the view of Fibonacci retracement."
 • -38.2% (3.72 USD) = done.
 • -48.6% (3.50 USD) = in progress.
 • -61.8% (3.21 USD) = in progress.
   

 • Short URL =  http://bit.ly/1OeiZj5

  เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
  ==============================

  ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

  มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

  ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

  ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"