Saturday, September 17, 2016

ADVANC daily 3.8% trading 20160610

daily chart

20160609=> macd(13,6,5) \, rsi(4) \ 50%, C < ema5

20160610=> S ato(162), SL(167)

20160616=> B(156) = 3.8% gain

ซื้อหุ้นแล้ว ซื้อ [ KAILIJUMEI FLAME RED ] ไปฝากแฟนด้วยสิครับ สาว ๆ ชอบกันมาก==============================
Lazy-Trade.com brings to you good price and nice products. ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

Search for "ncp.happytrader" in Facebook and Google !