Saturday, September 17, 2016

ADVANC daily 4% trading 20160525

daily chart

20160525=> macd(13,6,5) / 0, rsi(4) / 50%, C > ema5

20160526=> B ato(154), SL(150.50)

20160527=> S(160) = 4% gain==============================
Lazy-Trade.com brings to you good price and nice products. ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

Search for "ncp.happytrader" in Facebook and Google !