Friday, January 24, 2014

กราฟ JAS 23 ม.ค. 2014 ในกรอบเวลา 30min 60min 1day และ 1week สิ้นวันทำการก่อน ศรธน.ชี้เลื่อนเลือกตั้งได้หรือไม่

ผมสรุปปฏิกิริยาของหุ้น JAS ในกรอบเวลาต่าง ๆ ณ สิ้นวันที่ 23 ม.ค. 2014 ก่อนที่ศาล รธน. จะชี้ว่า เลื่อนการเลือกตั้งได้หรือไม่ ตามภาพข้างล่างครับ

Short URL =   http://bit.ly/1ispkd1


Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"