Wednesday, August 26, 2015

Roles of volume surges in FB daily price movements 20150825

In this post, I study roles of trading volume surges in FB daily HA chart as of 20150825 to see share price movements after each surge. From left to right of the chart below, volume surges and following price movements are:
  • red day, vol/vol(5)=185%, price down trend
  • green day, vol/vol(5)=189%, price up then side-way consolidation
  • green day, vol/vol(5)=164%, price up then side-way consolidation
  • green day, vol/vol(5)=171%, price up then side-way consolidation
  • green day, vol/vol(5)=165%, price up then side-way consolidation
  • red day, vol/vol(5)=167%, price side-way consolidation
  • red day, vol/vol(5)=179%, price historically plunge down
Short URL =  http://bit.ly/1JkItsN

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"