Thursday, October 6, 2011

ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น IVL ในรูปแบบข้อมูลสะสม พร้อมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆผมได้สกัดค่าปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพิจารณาผลการประกอบกิจการจากงบการเงินรายไตรมาสของ IVL ตั้งแต่ปี 2008 ถึง ไตรมาส 2011Q2 แต่จากความผันผวนของผลประกอบการในแต่ละไตรมาสด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ปัจจัยฤดูกาล เป็นต้น ดังนั้นการแสดงข้อมูลเฉพาะของไตรมาสเดี่ยว ๆ ทำให้ดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบตัวเลขสะสมจะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานแบบสะสมซึ่งเริ่มจากปี 2008 เป็นต้นมาแสดงในตารางต่อไปนี้


2011-10-04 IVL cumulative fundamental data

คอลัมน์ที่ 2 คือ กำไรสุทธิสะสมต่อหุ้น มีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ยกเว้น ณ ไตรมาสแรกของปี 2010 ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มทุนทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ขณะนี้กิจการมีกำไรสะสม (เริ่มนับจากปี 2008) 7.01 บาทต่อหุ้น

คอลัมน์ที่ 3 คือ รายได้สะสมต่อหุ้น มีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ยกเว้น ณ ไตรมาสแรกของปี 2010 เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ขณะนี้กิจการมีรายได้สะสม (เริ่มนับจากปี 2008) 69.70 บาทต่อหุ้น

คอลัมน์ที่ 4 คือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะสมต่อหุ้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้กิจการมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะสม 5.78 บาทต่อหุ้น

คอลัมน์ที่ 5 คือ เงินลงทุนสะสมต่อหุ้นที่ใช้ไปในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ยกเว้น ณ ไตรมาสแรกของปี 2010 เนื่องจากการเพิ่มทุน ขณะนี้กิจการได้จ่ายเงินลงทุนไปในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เริ่มนับจากปี 2008) 3.03 บาทต่อหุ้น

คอลัมน์ที่ 6 คือ กำไรของผู้ถือหุ้นสะสมต่อหุ้น (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หักออกด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) เริ่มจากติดลบ แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้กิจการมีกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม (เริ่มนับจากปี 2008) 2.75 บาทต่อหุ้น

คอลัมน์ที่ 7 คือ ดอกเบี้ยจ่ายสะสมต่อหุ้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้กิจการได้จ่ายดอกเบี้ยไปแล้วรวม 1.16 บาทต่อหุ้น


ตารางข้างล่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำไรที่กิจการสร้างขึ้นและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


2011-10-04 IVL cumulative fundamental data ratio

คอลัมน์ที่ 2 คือ กำไรสุทธิสะสมเมื่อเทียบกับรายได้สะสม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้กิจการทำกำไรสะสมคิดเป็น 10.06% ของรายได้สะสม

คอลัมน์ที่ 3 คือ กำไรของผู้ถือหุ้นสะสมเมื่อเทียบกับรายได้สะสม เริ่มจากติดลบแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงค่า 4.66% แล้วลดลงเล็กน้อยในสองไตรมาสที่ผ่านมา ขณะนี้กิจการสร้างกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมคิดเป็น 3.94% ของรายได้สะสม

คอลัมน์ที่ 4 คือ กำไรของผู้ถือหุ้นสะสมเมื่อเทียบกับเงินลงทุนสะสมที่ใช้ไปในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เริ่มจากติดลบแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงค่า 99.55% แล้วลดลงเล็กน้อยในสองไตรมาสที่ผ่านมา ขณะนี้กิจการสร้างกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมคิดเป็น 90.62% ของเงินลงทุนที่ใช้ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

คอลัมน์ที่ 5 คือ กำไรของผู้ถือหุ้นสะสมเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยจ่ายสะสม เริ่มจากติดลบแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงค่า 2.45 เท่า แล้วลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ผ่านมา ขณะนี้กิจการสร้างกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมคิดเป็น 2.38 เท่าของดอกเบี้ยจ่ายสะสม

สรุปสถานะกิจการในปัจจุบันของ IVL จากข้อมูลปัจจัยพื้นฐานต่อหุ้นที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2008
  • IVL มีรายได้สะสม 69.70 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิสะสม 7.01 บาท (10.06% ของรายได้สะสม)
  • IVL สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะสมได้ 5.78 บาท เมื่อหักเงินลงทุนสะสมที่ใช้ไปในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.03 บาท แล้วจะได้ กำไรของผู้ถือหุ้นสะสม 2.75 บาท
  • IVL สร้างกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม 2.75 บาท คิดเป็น 3.94% ของรายได้สะสม
  • IVL สร้างกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม 2.75 บาท คิดเป็น 90.62% ของเงินลงทุนสะสมที่ใช้ไปในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  • IVL สร้างกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม 2.75 บาท คิดเป็น 2.38 เท่าของภาระดอกเบี้ยจ่ายสะสม

=============================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"