Friday, February 28, 2014

การหามูลค่ากิจการของหุ้น CK จากงบการเงิน สิ้นสุดปี 2013

หลังจากการประกาศผลประกอบการประจำปี 2013 ผมชำแหละงบการเงินของหุ้น CK และสกัดตัวเลขที่น่าสนใจจากงบการเงินมาสรุปเป็นตารางดังภาพข้างล่างจากตัวเลขเหล่านี้ผมอยากทราบว่า หากผมต้องการเป็นเจ้าของหุ้น CK ผมควรจ่ายเงินซื้อในราคาเท่าใด มูลค่าของกิจการนี้ควรเป็นเท่าไร จากความรู้เบื้องต้นตามหลักการบัญชี เราทราบว่า สินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สิน บวกส่วนของเจ้าของ เราจ่ายเงินซื้อกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่ง "ส่วนของเจ้าของ" และหวังว่า ส่วนของเจ้าของจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต และยังหวังเงินปันผลที่จะได้รับในอนาคตอีกด้วย ตามปกติแล้วมูลค่าของเงินที่เราจะได้รับในอนาคตเมื่อคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันจะมีค่าน้อยลงเรื่อย ๆ ตามความห่างระหว่างปัจจุบันและอนาคตที่เรากำลังพิจารณา ดังนั้นเงินที่เราจะได้รับในอนาคตที่ยาวไกลเกิน 10 ปีข้างหน้าจึงมีมูลค่าน้อย สามารถตัดทิ้งไปได้ และมูลค่าของกิจการจึงหาได้จาก

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

การสกัดข้อมูลจากงบการเงินทำให้เราทราบ "ส่วนของเจ้าของ" ในปัจจุบันแล้ว แต่มูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 10 ปีข้างหน้านั้นเราไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าจะออกมาอย่างไร จึงได้แต่ประเมินจากแนวโน้มของผลประกอบการในอดีตย้อนหลังไป 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่เก่าเกินไปนัก ดังนั้นเพื่อที่จะดูแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต เราจะดูจากตัวเลขส่วนของเจ้าของและเงินปันผลสะสมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดังพื้นที่สีเหลืองในตารางข้างล่างผมคาดว่า CK น่าจะเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเนื่องจากการขยายตัวของงานก่อสร้างและกิจการสาธารณูปโภคของบริษัทย่อย ดังนั้น ส่วนของเจ้าของ และเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า ก็ควรจะเติบโตแบบเดียวกัน จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่า แนวโน้มส่วนของเจ้าของกิจการ CK เป็นไปตามสมการ

y = (4890.96032881339)*(1.00067958866418)x

โดยที่สมการนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 79.56 % ดังภาพข้างล่างสำหรับแนวโน้มเงินปันผลสะสมที่น่าจะได้จากกิจการ CK เป็นไปตามสมการ

y = (757.902478063753)*(1.00058279178132)x

โดยที่สมการนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 98.72 % ดังภาพข้างล่าง

เมื่อนำมูลค่าส่วนของเจ้าของ และเงินปันผลสะสมประจำปีต่าง ๆ ในอนาคต หักลบด้วยข้อมูลของปีก่อนหน้า จะได้มูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่เกิดขึ้นเฉพาะในปีนั้น ๆ ออกมา ซึ่งเมื่อแปลงมูลค่าเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละปีในอนาคตมาเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบัน โดยใช้อัตราผลตอบแทนการลงทุนตามอัตราดอกเบี้ย  MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ 7.4125 % จะได้มูลค่าปัจจุบันของส่วนของเจ้าของและเงินปันผลของแต่ละปีในอนาคตดังในตารางข้างล่าง รวมเป็นมูลค่าส่วนของเจ้าของที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า 36,687.05 ล้านบาท และรวมมูลค่าเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า 11,315.13 ล้านบาทเมื่อนำเอามูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมารวมกับมูลค่าส่วนของเจ้าของล่าสุดที่ได้จากงบการเงิน 16,840.59 ล้านบาท จะได้มูลค่ากิจการรวมทั้งสิ้น 64,842.77 ล้านบาท หากหารด้วยจำนวนหุ้น 1,652.59 ล้านหุ้นจะได้มูลค่ากิจการของหุ้น CK เท่ากับ 39.24 บาทต่อหุ้น ราคานี้ว่ากันตามข้อมูลในงบการเงินและความคาดหมายการเจริญเติบโตของกิจการแบบเอ็กโพเนนเชียล ส่วนราคาซื้อขายจริงในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนอาจเพิ่มค่าพรีเมี่ยมหรือค่าความนิยมให้กับหุ้นได้อีกหากพวกเขาเห็นว่า หุ้นได้รับความนิยมและทำกำไรได้ดี ในทางตรงกันข้ามราคาซื้อขายในตลาดอาจจะต่ำกว่านี้หากนักลงทุนเห็นว่าในช่วงนี้หุ้นไม่เป็นที่นิยมในการลงทุนShort URL =  http://bit.ly/1fv78Zk