Sunday, February 16, 2014

การหามูลค่ากิจการของหุ้น JAS จากงบการเงิน สิ้นสุดปี 2013

หลังจากการประกาศผลประกอบการประจำปี 2013 ผมชำแหละงบการเงินของหุ้น JAS และสกัดตัวเลขที่น่าสนใจจากงบการเงินมาสรุปเป็นตารางดังภาพข้างล่างจากตัวเลขเหล่านี้ผมอยากทราบว่า หากผมต้องการเป็นเจ้าของหุ้น JAS ผมควรจ่ายเงินซื้อในราคาเท่าใด มูลค่าของกิจการนี้ควรเป็นเท่าไร จากความรู้เบื้องต้นตามหลักการบัญชี เราทราบว่า สินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สิน บวกส่วนของเจ้าของ เราจ่ายเงินซื้อกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่ง "ส่วนของเจ้าของ" และหวังว่า ส่วนของเจ้าของจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต และยังหวังเงินปันผลที่จะได้รับในอนาคตอีกด้วย ตามปกติแล้วมูลค่าของเงินที่เราจะได้รับในอนาคตเมื่อคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันจะมีค่าน้อยลงเรื่อย ๆ ตามความห่างระหว่างปัจจุบันและอนาคตที่เรากำลังพิจารณา ดังนั้นเงินที่เราจะได้รับในอนาคตที่ยาวไกลเกิน 10 ปีข้างหน้าจึงมีมูลค่าน้อย สามารถตัดทิ้งไปได้ และมูลค่าของกิจการจึงหาได้จาก

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

การสกัดข้อมูลจากงบการเงินทำให้เราทราบ "ส่วนของเจ้าของ" ในปัจจุบันแล้ว แต่มูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 10 ปีข้างหน้านั้นเราไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าจะออกมาอย่างไร จึงได้แต่ประเมินจากแนวโน้มของผลประกอบการในอดีตย้อนหลังไป 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่เก่าเกินไปนัก ดังนั้นเพื่อที่จะดูแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต เราจะดูจากตัวเลขส่วนของเจ้าของและเงินปันผลสะสมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดังพื้นที่สีเหลืองในตารางข้างล่าง

ผมคาดว่า JAS น่าจะเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเนื่องจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่่อย ๆ ในประเทศไทย ดังนั้น ส่วนของเจ้าของ และเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า ก็ควรจะเติบโตแบบเดียวกัน จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่า แนวโน้มส่วนของเจ้าของกิจการ JAS เป็นไปตามสมการ

y = (6366.49399811198)*(1.0004185627575)x

โดยที่สมการนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 95.40 % ดังภาพข้างล่างสำหรับแนวโน้มเงินปันผลสะสมที่น่าจะได้จากกิจการ JAS เป็นไปตามสมการ

y = (425.394077760484)*(1.00091533866497)x

โดยที่สมการนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 98.52 % ดังภาพข้างล่าง


เมื่อนำมูลค่าส่วนของเจ้าของ และเงินปันผลสะสมประจำปีต่าง ๆ ในอนาคต หักลบด้วยข้อมูลของปีก่อนหน้า จะได้มูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่เกิดขึ้นเฉพาะในปีนั้น ๆ ออกมา ซึ่งเมื่อแปลงมูลค่าเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละปีในอนาคตมาเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบัน โดยใช้อัตราผลตอบแทนการลงทุนตามอัตราดอกเบี้ย  MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ 7.4125 % จะได้มูลค่าปัจจุบันของส่วนของเจ้าของและเงินปันผลของแต่ละปีในอนาคตดังในตารางข้างล่าง รวมเป็นมูลค่าส่วนของเจ้าของที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า 26,038.79 ล้านบาท และรวมมูลค่าเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า 25,455.30 ล้านบาทเมื่อนำเอามูลค่าส่วนของเจ้าของและเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมารวมกับมูลค่าส่วนของเจ้าของล่าสุดที่ได้จากงบการเงิน 12,469.25 ล้านบาท จะได้มูลค่ากิจการรวมทั้งสิ้น 63,963.34 ล้านบาท หากหารด้วยจำนวนหุ้น 7,137.39 ล้านหุ้นจะได้มูลค่ากิจการของหุ้น JAS เท่ากับ 8.96 บาทต่อหุ้น ราคานี้ว่ากันตามข้อมูลในงบการเงินและความคาดหมายการเจริญเติบโตของกิจการแบบเอ็กโพเนนเชียล ส่วนราคาซื้อขายจริงในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนอาจเพิ่มค่าพรีเมี่ยมหรือค่าความนิยมให้กับหุ้นได้อีกหากพวกเขาเห็นว่า หุ้นได้รับความนิยมและทำกำไรได้ดี ในทางตรงกันข้ามราคาซื้อขายในตลาดอาจจะต่ำกว่านี้หากนักลงทุนเห็นว่าในช่วงนี้หุ้นไม่เป็นที่นิยมในการลงทุน


Short URL =  http://bit.ly/MoQQKU

Inspiring investment hints. Click ! จุดประกายความคิดติดประเด็นการลงทุน คลิก! ]

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"