Friday, May 30, 2014

SUTHA trading simulation based on EMA5/EMA10 in 120 min chart

Buy/Sell at ATO price of the next chart bar.

IPO;
B 5.50 S 5.10 , -0.40
B 5.50 S 5.15 , -0.35
B 5.15 S 5.05, - 0.10
B 5.10 S 5.05 , -0.05
B 4.88 S 4.88 , -0.00
B 4.90 S 6.20, +1.30
as of 30 May 2014 at 12.30 PM

-------------
+0.40 so far.
-------------

Short URL =  http://bit.ly/1k6uSeu

บริการดูกราฟหุ้นตามสั่ง คลิก! ]


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"
ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"