Thursday, September 8, 2011

แนวโน้มรายได้ของ IVL 2009Q4-2011Q2 ด้วย data regression แบบโพลิโนเมียล


จากข้อมูลใหม่ของ IVL ผู้บริหารคาดการณ์ว่า รายได้ของปี 2011 จะเติบโต 110% yoy หมายความว่า IVL ควรจะมีรายได้ 27.21 บาท ในครึ่งหลังของปี 2011ดังรายละเอียดที่ผมทำไว้ (ที่นี่) ดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยนสมการแนวโน้มรายได้รายไตรมาสของ IVL เสียใหม่ จากเดิมที่ใช้ค่าเฉลี่ยจากสมการแบบเชิงเส้นและแบบเอกซ์โปเนนเชียลที่ให้ค่าคาดหมายรายได้ของ 2011H2 ต่ำเกินไป ผมทำการวิเคราะห์ revenue per share ของ หุ้น IVL ด้วยหลักสถิติ data regression ใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนดังนี้ 
  • กรอกข้อมูล revenue รายไตรมาส ของ IVL ลงในแผ่นทำงานของ Excel กำหนดเป็นข้อมูลของแกนตั้งของกราฟ Revenue (THB) หน่วยเป็นบาท
  • เนื่องจากชื่อไตรมาสไม่มีค่าทางคณิตศาสตร์ จึงกำหนดค่าข้อมูลให้แต่ละไตรมาสเป็นเลขเรียงลำดับ 1- 8 ใช้แทนเวลาที่ผ่านไป กำหนดเป็นข้อมูลของแกนนอนของกราฟ Time (quarter) หน่วยเป็นไตรมาส สำหรับรายได้ในไตรมาสที่ 8 นี้ ผมใส่ตัวเลขที่เดาขึ้นมาตัวหนึ่ง ลงในช่อง Revenue
  • สร้างกราฟใน Excel แบบ scattering chart โดยให้ Time (quarter) เป็นแกนนอน และ Revenue (THB) เป็นแกนตั้ง
  • เอาเมาส์แตะที่จุดข้อมูลในกราฟ คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือก Add Trendline
  • ในแถบ Type เลือก Polynomial order 2 ในแถบ Options ทำเครื่องหมายถูกหน้า Display equation on chart และ Display R-squared value on chart แล้วคลิก OK กราฟจะแสดงเส้นแนวโน้มแบบโพลิโนเมียลอันดับสอง และค่าความมั่นใจ (R2)
  • เอาสมการแนวโน้มแบบโพลิโนเมียลที่ได้มาแทนค่า x ด้วย 8 จะได้ค่าคาดหมายรายได้ของไตรมาส 2011Q3 และแทนค่า x ด้วย 9 จะได้ค่าคาดหมายรายได้ของไตรมาส 2011Q4 ลองเปลี่ยนตัวเลขที่เดาขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ไปจนกว่าสมการแนวโน้มที่ทำนายรายได้ของ 2011H2 (ผลรวมของค่าคาดหมายรายได้ของ 2011Q3 และ 2011Q4) จะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับรายได้ที่ผู้บริหาร IVL คาดไว้ที่ 27.21 บาทต่อหุ้น จากการทดลองได้ตัวเลขที่เดาขึ้นนี้เท่ากับ 11.50 บาท
แนวโน้ม revenue per share ของ IVL แบบโพลิโนเมียลอันดับ 2 ที่ทำให้เกิดรายได้ 2011H2 ใกล้เคียงกับ 27.21 บาทต่อหุ้น เป็นไปตามสมการ y = 0.2243x2 - 1.1328x + 7.0355 ความมั่นใจที่จะใช้สมการนี้แทนข้อมูลทุกจุด อยู่ที่ 89.14% ดังรูปข้างล่าง
เมื่อแทนค่า x ในสมการนี้ด้วยค่า 1 ถึง 9 แล้วนำผลลัพธ์ (ค่า y) ไปวาดกราฟจะได้เป็นเส้นโค้ง (เส้นประในรูปข้างล่าง) ที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลรายได้จริงของ IVL จากไตรมาส 2009Q4 ไปจนถึง 2011Q2 (จุดสีน้ำเงินในรูปข้างล่าง) บนเส้นประนี้ มีข้อมูลสองจุดสุดท้ายทำนายว่า รายได้ของไตรมาส 2011Q3 น่าจะเท่ากับ 12.33 บาท และไตรมาส 2011Q4 น่าจะเท่ากับ 15.01 บาท ตามลำดับ รวมกันเป็นรายได้สำหรับครึงหลังของปี 2011 เท่ากับ 27.34 บาท ใกล้เคียงกับค่าคาดหมายของผู้บริหาร IVL ที่ 27.21 บาทครับสมมุติว่าสัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ของ IVL อยู่ที่ 10% เหมือนที่ผมเคยได้วิเคราะห์เอาไว้ใน (ที่นี่) เราก็จะคาดเดาได้ว่า EPS สำหรับ 2011H2 น่าจะเท่ากับ 2.73 บาทต่อหุ้น แยกเป็น 1.23 บาท ในไตรมาส 2011Q3 และ 1.50 บาทในไตรมาส 2011Q4 อย่างไรก็ตามค่าคาดหมายต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงเครื่องแสดงแนวโน้มของ Revenue เท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่เพื่อนนักลงทุนจะเอาไปใช้อย่างจริงจังแต่อย่างใดครับ แต่เมื่อมีการรายงานข้อมูลจริงออกมาแล้ว เราก็ควรจะย้อนกลับมาดูสิ่งที่เราคิดและทำนายเอาไว้ในตอนนี้ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาประกอบการลงทุนได้มากน้อยเพียง=============================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"