Thursday, December 22, 2011

การประหยัดจากขนาด และความหมายในการเลือกหุ้น

การประหยัดจากขนาด (economy of scale) เป็นการเปรียบเทียบว่า กิจการต้องใช้ทรัพยากรที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (capital spending หรือ capex) มากน้อยเพียงใดในการสร้างกำไรของผู้ถือหุ้น (owner's earning) โดยที่ 


owner's earning = cash flow from operating activities - capital spending 


ดังนั้น การประหยัดจากขนาดจึงคิดได้ในรูปของ 


capital spending / owner's earning = capital spending / (cash flow from operating activities - capital spending) 


คิดออกมาเป็น เท่า หรือ เป็น % ครับ ในทางธุรกิจแล้ว การประหยัดจากขนาดนิยมหมายถึง ความสามารถในการต่อรองราคาวัตถุดิบเมื่อสั่งซื้อในปริมาณมาก ซึ่งบริษัทที่ทำได้แบบนี้ก็จะสามารถใช้ capital spending น้อย ๆ ในการสร้าง owner's earning มาก ๆ ได้โดยอัตโนมัติครับ นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ความสามารถประหยัดต้นทุนสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การกระจายโรงงานไปอยู่ใกล้ตลาด และแหล่งวัตถุดิบ ความสามารถในการพัฒนาสินค้าอย่างครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ความสามารถเหล่านี้จะสะท้อนออกมาในภาพรวมเป็นอัตราส่วนระหว่าง owner's earning และ capital spending ครับ


แหล่งข้อมูลในงบการเงิน:


cash flow from operating activities หาได้จากงบการเงินในส่วน cash flow statements (งบกระแสเงินสด) หมวด cash flow from operating activities (กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน)


capital spending หาได้จากผลรวมของเงินที่จ่ายออกไปเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินที่จ่ายออกไปเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (ตราสินค้า ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ) ไม่เอาเงินที่รับมาจากการขายสินทรัพย์เหล่านี้ออกไปมาคิด เพราะมีการตัดค่าเสื่อมราคาไปแล้วใน cash flow from operating activites ตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุด เงินที่จ่ายออกไปเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจะถูกรวมเป็นตัวเลขตัวเดียวแล้วโดยอัตโนมัติ แต่ในงบการเงินปีเก่า ๆ จะอยู่แยกกัน ข้อมูลเหล่านี้อยู่ในงบการเงินในส่วน cash flow statements (งบกระแสเงินสด) หมวด cash flow from investing activites (กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน)