Saturday, December 31, 2011

สรุปตัวเลขปัจจัยพื้นฐานรายไตรมาสจากการชำแหละหุ้น PTL


ผมสรุปตัวเลขปัจจัยพื้นฐานรายไตรมาสที่ได้จากการชำแหละงบการเงิน ได้แก่ กำไรสุทธิ การเติบโตของกำไรสุทธิ รายได้ การเติบโตของรายได้ กำไรของผู้ถือหุ้น เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่าทางบัญชี ดอกเบี้ยจ่าย ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด ดังตารางข้างล่าง


สำหรับการเติบโตของกำไรสุทธิและรายได้เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ถ้ามีค่าเป็นลบจะเน้นด้วยพื้นสีแดง ถ้ามีค่ามากกว่า 25% ขึ้นไปจะเน้นด้วยพื้นสีเขียวครับ=============================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"