Saturday, September 28, 2013

Facebook เลื่อนเข้าช่องแนวโน้มใหม่ที่อยู่สูงขึ้นไป 27 ก.ย. 2013

     วันที่ 27 ก.ย. 2013 ราคาหุ้น Facebook ซึ่งเคลื่อนไหวไปในช่องแนวโน้มขาขึ้นมาได้พักใหญ่ ๆ ได้เลื่อนชั้นเข้าสู่ช่องแนวโน้มใหม่ที่คู่ขนานอยู่เหนือช่องแนวโน้มเดิม ลูกศรเขียวในภาพข้างล่างคือจุดที่ EMA5D เส้นสีแดง > EMA10D เส้นสีน้ำเงิน เป็นครั้งแรก และเป็นจุดเข้าลงทุน จากจุดนั้นเป็นต้นมา การลงทุนจัดอยู่ในโหมด let profit run เพราะเส้นสีแดงยังคงอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินจนถึงปัจจุบัน


Short URL =  http://bit.ly/19GrzS3


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"