Tuesday, February 26, 2013

กราฟหุ้น FB ชนขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น


     ผมดูกราฟหุ้นของ Facebook พบว่าราคาหุ้นที่ได้ไต่ราคาไปตามช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียวดังภาพข้างล่าง บัดนี้ได้ลงมาชนขอบล่างของช่องแนวโน้มแล้ว จะหลุดหรือกลับขึ้นไปต่อ จับตาให้ดีครับ


Short URL = http://bit.ly/X8Dxke

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"