Thursday, February 21, 2013

กราฟหุ้น JAS ทะลุผ่านเส้น supply line ออกจากรูปธงสามเหลี่ยมส่งสัญญาณสิ้นสุดการพักปรับฐาน


     หลังจากที่ราคาหุ้น JAS ขึ้นไปทำจุดสูงสุด 6.60 บาท ก็ได้พักปรับฐานลงมาทำรูปกราฟคล้ายรูปแบบ double bottom โดยมีเส้น supply line สีชมพูเส้นบนดังในรูปข้างล่างเป็นเพดานการพักปรับฐาน เมื่อวาดเส้นสีชมพูเส้นล่างเป็น demand line การแกว่งตัวของราคาหุ้นจึงอยู่ในกรอบรูปธงสามเหลี่ยม ขณะนี้ราคาหุ้นได้ทะลุออกจากผืนธงสามเหลี่ยมขึ้นไปยืนเหนือเส้น supply line ได้แล้ว ถ้าผลประกอบการปี 2012 ออกมาดี ราคาหุ้นน่าจะไต่ขึ้นไปสร้างรูปกราฟครบเป็นถ้วยแก้วบริเวณ 6.60 บาท จากนั้นจะไปต่อหรือจะสร้างหูจับของถ้วยแก้วก่อนหรือจะเปลี่ยนเป็นขาลงค่อยดูกันอีกทีตอนน้ัน ครับShort URL = http://bit.ly/XqGBEu

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"