Wednesday, February 13, 2013

ช่องแนวโน้มขาขึ้นของหุ้น SALEE

     ผมดูกราฟรายวันของหุ้น SALEE วาดช่องแนวโน้มขาขึ้นด้วยเส้นตรงสีเขียวได้ออกมาดังภาพข้างล่างครับ


Short URL = http://bit.ly/UeR8G6

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"