Wednesday, July 4, 2012

เปรียบเทียบการเติบโตของ GDP ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ผมอ่านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ พบกราฟนี้เลยตัดมาแชร์ครับ
ในกราฟเป็นการเปรียบเทียบการเติบโตของ GDP ของประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเห็นได้ว่า เราสามารถแบ่งประเทศในอาเซียนออกเป็นสองกลุ่มย่อย คือ กลุ่มเติบโตสูง ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม ซึ่งมี GDP เติบโตประมาณ 6-8 % และอีกกลุ่มหนึ่งมีการเติบโตน้อยกว่า ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ บูรไน ซึ่งมี GDP เติบโตประมาณ 3 -5 % ครับ
ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตัดมาแปะจากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 1-4 ก.ค. 2555


===================================================


ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "