Wednesday, August 14, 2013

หน้าจอเรดาร์เครื่องบินขับไล่ CSL ก่อนเริ่มภารกิจใหม่ CSL14082013

     ในโพสต์นี้ ผมเอาจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ CSL ณ สิ้นวันที่ 13 ส.ค. 2013 มาฝากครับ จากหน้าจอจะเห็น supply line เป็นแนวเมฆขาว 2 แนว คือเส้นประ และเส้นทึบ ตอนนี้ เครื่องบินขับไล่ CSL อยู่เหนือเส้นประ และกำลังจะทดสอบเส้นทึบที่อยู่สูงขึ้นไปเล็กน้อย นักบินตรวจดูเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(12.326) > EMA10D(12.247) จึงสั่งเริ่มภารกิจติดตามอากาศยานข้าศึกรอบใหม่  CSL14082013 ที่ความสูง ATO วันที่ 14 ส.ค. 2013

Short URL =  http://bit.ly/17mG3VR


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"