Tuesday, August 13, 2013

หน้าจอเรดาร์เครื่องบินขับไล่ CK ก่อนเริ่มภารกิจใหม่ CK14082013

     ในโพสต์นี้ ผมเอาจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ CK ณ สิ้นวันที่ 13 ส.ค. 2013 มาฝากครับ จากหน้าจอจะเห็น supply line เป็นแนวเมฆคือ เส้นประสีขาว ตอนนี้ เครื่องบินขับไล่ CK อยู่เหนือแนวเมฆเส้นประขาวดังกล่าว และเส้น EMA200D(19.425) สีส้ม แล้ว กำลังจะทดสอบเส้น EMA100D(21.314) สีชมพู นักบินตรวจดูเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(19.480) > EMA10D(19.171) จึงสั่งเริ่มภารกิจติดตามอากาศยานข้าศึกรอบใหม่  CK14082013 ที่ความสูง ATO วันที่ 14 ส.ค. 2013
Short URL =  http://bit.ly/13VRuFx


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"