Wednesday, August 28, 2013

กรณีศึกษา CK11072013 การลงทุนหุ้น CK โดยใช้ EMA5/EMA10 ราย 30 นาที

     ผมเอาตัวอย่างการลงทุนหุ้น CK โดยใช้ EMA5/EMA10 ราย 30 นาที มาแชร์ ผ่านกรณีศึกษา CK11072013 ดังภาพข้างล่าง ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่บริเวณลูกศรชี้เป็นต้นไปเป็นดังนี้

CK 30 min
11 July 2013 at 11.30 AM
EMA5 > EMA10 จำนวน 47 แท่ง => ซื้อ CK ที่ราคาเปิดของแท่งที่ 2 ATO(16.70)
17 July 2013 at 2.30 PM
EMA5 < EMA10 จำนวนครบ 4 แท่ง * => ขาย CK ที่ราคาเปิดของแท่งที่ 5 ATO(19.60)

ผลตอบแทนการลงทุน = 19.60/16.70 = 17.36% ใน 7 วัน
Short URL =  http://bit.ly/12KmaIO

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"