Thursday, August 15, 2013

หน้าจอเรดาร์เครื่องบินขับไล่ JAS ก่อนเริ่มภารกิจใหม่ JAS15082013

     ในโพสต์นี้ ผมเอาจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ JAS ณ สิ้นวันที่ 14 ส.ค. 2013 มาฝากครับ จากหน้าจอจะเห็น supply line เป็นแนวเมฆคือ เส้นประสีขาว ตอนนี้ เห็นหัวเขียว ๆ ของอากาศยานข้าศึกโผล่ออกจากก้อนเมฆแล้ว เมื่อนักบินตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(8.483) สีเหลือง > EMA10D(8.379) สีฟ้า เพียงพอสำหรับภารกิจใหม่ จึงสั่งเริ่มภารกิจติดตามอากาศยานข้าศึกรอบใหม่  JAS15082013 ที่ความสูง ATO วันที่ 15 ส.ค. 2013
Short URL =  http://bit.ly/19ivyoL


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"