Thursday, August 15, 2013

หน้าจอเรดาร์เครื่องบินขับไล่ SALEE ก่อนเริ่มภารกิจใหม่ SALEE16082013

     ในโพสต์นี้ ผมเอาจอเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ SALEE ณ สิ้นวันที่ 15 ส.ค. 2013 มาฝากครับ จากหน้าจอจะเห็น supply line เป็นแนวเมฆคือ เส้นประสีขาว ตอนนี้ เห็นบางส่วนของอากาศยานข้าศึกโผล่ออกจากก้อนเมฆแล้ว แต่เป็นสีแดง ที่ความสูง ATC(9.90) ตรงกับเส้น EMA100D(9.941) เมื่อนักบินตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงพบว่า EMA5D(9.768) สีเหลือง > EMA10D(9.679) สีฟ้า เพียงพอสำหรับภารกิจใหม่ จึงสั่งเริ่มภารกิจติดตามอากาศยานข้าศึกรอบใหม่ SALEE16082013 ที่ความสูง ATO วันที่ 16 ส.ค. 2013
Short URL =  http://bit.ly/1byP2Gr


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"