Wednesday, August 28, 2013

กรณีศึกษา CK08082013 การลงทุนหุ้น CK โดยใช้ EMA5/EMA10 ราย 30 นาที

     ผมเอาตัวอย่างการลงทุนหุ้น CK โดยใช้ EMA5/EMA10 ราย 30 นาที มาแชร์ ผ่านกรณีศึกษา CK08082013 ดังภาพข้างล่าง ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่บริเวณลูกศรชี้เป็นต้นไปเป็นดังนี้

CK 30 min
8 August 2013 at 9.30 AM
EMA5 > EMA10 จำนวน 23 แท่ง => ซื้อ CK ที่ราคาเปิดของแท่งที่ 2 ATO(18.00)
EMA5 < EMA10 จำนวน 1 แท่ง *
EMA5 > EMA10 จำนวน 45 แท่ง
EMA5 < EMA10 จำนวน 2 แท่ง *
EMA5 > EMA10 จำนวน 2 แท่ง
19 August 2013 at 12.00 PM
EMA5 < EMA10 จำนวนครบ 4 แท่ง * => ขาย CK ที่ราคาเปิดของแท่งที่ 5 ATO(21.20)

ผลตอบแทนการลงทุน = 21.20/18.00 = 17.78% ใน 12 วัน
Short URL =   http://bit.ly/15iNomP


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"