Monday, October 14, 2013

วันที่ 11 ต.ค. 2013 สำรวจสัญญาณ EMA ในกรอบเวลาต่าง ๆ ของกราฟดัชนี SET

      สัญญาณ EMA ที่ผมเฝ้ารอมาได้พักใหญ่แล้ว คือการเรียงตัวกันในรูปแบบ EMA5 > EMA10 > EMA100 > EMA200 ในทุกกรอบเวลาของกราฟดัชนี SET สิ้นวันที่ 11 ต.ค. 2013 ผมเข้าสำรวจกราฟของดัชนี พบว่า ได้เกิดการเรียงตัวในรูปแบบดังกล่าวขึ้น ในกรอบเวลา 30 นาที 60 นาที 120 นาที 1 วัน และ 1 สัปดาห์ เหลือเพียงกรอบเวลาเดียวเท่านั้นคือ 240 นาที ที่ยังคงมี EMA100 ต่ำกว่า EMA200 ดังนั้นจึงยังไม่คอนเฟิร์มว่า SET จะฟื้นตัวขึ้นไปยาว ๆ เมื่อทราบดังนี้แล้ว ผมก็จะได้ติดตามต่อไปโดยโฟกัสไปที่กรอบเวลา SET 240 min เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ EMA5 > EMA10 > EMA100 > EMA200 ต่อไปครับ
Short URL =  http://bit.ly/19EsHrk


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"