Wednesday, October 30, 2013

สรุปการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น Facebook ในรอบสามเดือน 29 ต.ค. 2013

     ในช่วง 3 เดือนระหว่าง 25 July 2013 - 29 October 2013 ราคาหุ้น Facebook ได้ไต่ราคาแบบซิกแซ็กไปตามช่องแนวโน้มขาขึ้นดังภาพร่างด้านล่าง ผมสรุปตัวเลขของการไล่ราคา และการพักปรับฐาน พบว่า ใน 3 รอบล่าสุด ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย $9.45 ถ้ายังเป็นไปตามนี้ จุดยอดต่อไปจะอยู่ที่ $49.25 + $9.45 = $58.70 จะเป็นไปตามนี้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามดูต่อไปครับ
Short URL =   http://bit.ly/1chPhpt


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"