Thursday, October 3, 2013

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 2 ต.ค. 2013

     สิ้นวันที่ 2 ต.ค. 2013 นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นออกน้อยลงเรื่อย ๆ ทำให้ปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติเส้นสีเหลืองในภาพข้างล่างเรื่มไม่ลดลง ในภาพผมลากเส้นประสีแดงเป็นแนว supply line ของการย้ายเงินออกจากเมืองไทยอย่างต่อเนื่องยาวนาน เมื่อเส้นสีเหลืองพ้นขึ้นไปอยู่เหนือเส้นดังกล่าวได้ ก็ถือได้ว่าการขายแบบต่อเนื่องนั้นได้ชะลอลงแล้ว ในเวลาต่อมาเส้นสีเหลืองได้วกกลับลงมาอีกครั้ง (ดูในวงกลมเขียว) ทำให้เกิดยอดสูงสุดระยะสั้นอันใหม่ ผมลากเส้นประสีขาวแทนแนว supply line ระยะที่สอง ขณะนี้เส้นสีเหลืองกำลังปรับตัวลงมาตามแนว supply line ระยะที่สองนี้ ซึ่งก็ต้องตามดูต่อไปว่าเส้นสีเหลืองจะโงหัวขึ้นและตัดขึ้นไปอยู่เหนือเส้นประสีขาวได้หรือไม่ครับShort URL =   http://bit.ly/1hmFjnC


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"