Wednesday, December 19, 2012

ความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจน

สินทรัพย์ (Assets) มีสองประเภทคือ 

  • สินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด (Cash-generating assets)
    ซื้อมาแล้วทำให้เกิดเงินสดไหลเข้ากระเป๋าเจ้าของ เช่น อพาร์ตเมนท์
  • สินทรัพย์ที่บริโภคกระแสเงินสด (Cash-consuming assets)
    ซื้อมาแล้วสูบเงินออกจากกระเป๋าเจ้าของ เช่น บ้านอยู่อาศัย
ถ้ามีเงินก้อนหนึ่งเท่า ๆ กัน คนรวยจะหาโอกาสซื้อ cash-generating assets คนจนจะหาโอกาสซื้อ cash-consuming assets 

Short URL = http://bit.ly/VPzuEg

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"