Tuesday, August 21, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น JAS 2012Q2 ดูค่าสะสมของกำไรของผู้ถือหุ้น ปันผล และดอกเบี้ย


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น JAS รวมงบการเงิน 2012Q2 ได้ค่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เมื่อหักออกด้วยเงินลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันอันได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินไม่มีตัวตนแล้ว จะได้เป็นกำไรของผู้ถือหุ้น (owner's earning) ค่าสะสมของกำไรของผู้ถือหุ้นระหว่างปี 2000 - ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเงินปันผลและดอกเบี้ยจ่าย วาดเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมการสะสมค่าของกำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลจ่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราพอ ๆ กันกับภาระดอกเบี้ยจ่ายสะสม และเงินปันผลจ่ายสะสม ล่าสุดกิจการมีกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม 14,473.58 ล้านบาท จ่ายปันผลสะสม 1,059.69 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยสะสม 9,522.96 ล้านบาทครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลร
ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)


ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"


หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"