Tuesday, August 21, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น JAS 2012Q2 ดูค่าสะสมของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและเงินลงทุนเพื่อความสามารถในการแข่งขัน


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น JAS รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดู กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันอันได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินไม่มีตัวตน ในรูปแบบข้อมูลสะสมระหว่างปี 2000 - ปัจจุบัน ซึ่งวาดเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


     การใช้ข้อมูลสะสมในการพิจารณาแนวโน้มของค่าปัจจัยพื้นฐานเนื่องจากไม่ต้องแยกว่าข้อมูลเป็นรายปีหรือรายไตรมาส จากกราฟจะเห็นได้ว่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะสมของ JAS มีค่าเพิ่มขึ้นด้วยความชันพอ ๆ กันกับเงินลงทุนเพื่อความสามารถในการแข่งขันสะสม ล่าสุดกิจการมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะสม 26,254.31 ล้านบาท มีการลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันสะสม 11,780.73 ล้านบาท หรือมีกระแสเงินสดไหลเข้ากิจการ  26,254.31/11,780.73 = 2.23 เท่าของเงินลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันครับ

===================================================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลร
ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)


ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"