Wednesday, August 22, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น JAS 2012Q2 ดูมูลค่าที่แท้จริง

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น JAS รวมงบการเงิน 2012Q2 จนได้ "องค์ประกอบของมูลค่าที่แท้จริง" สำหรับสมมุติฐานการเติบโตของรายได้สะสมทั้งสามแบบครบแล้ว ต่อไปผมพิจารณาว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตามสมมุติฐานการเติบโตของรายได้สะสมแต่ละแบบน่าจะเป็นเท่าใด เพื่อประเมินออกมาเป็นมูลค่าที่แท้จริงของ JAS ณ สิ้นปี 2012 ผมเห็นว่า กิจการ JAS มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นไปได้มากว่ารายได้สะสมจะเพิ่มค่าขึ้นแบบเส้นโค้ง (quadratic) เพราะหากรายได้สะสมเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง (linear) แล้ว รายได้ในไตรมาสที่ผ่านไปในอนาคตจะมีค่าเท่าเดิมไปตลอด และหากรายได้สะสมเพิ่มขึ้นน้อยมากด้วยอัตรา 0.5% ต่อปี (saturated) แล้ว จะหมายความว่ากิจการแทบไม่มีรายได้เลยในแต่ละปีที่ผ่านไปในอนาคต ดังนั้นผมจึงประเมินว่า มีโอกาส 90% ที่รายได้สะสมของ JAS จะเพิ่มขึ้นแบบ quadratic  มีโอกาส 9% ที่รายได้สะสมของ JAS จะเพิ่มขึ้นแบบ linear และมีโอกาส 1% ที่รายได้สะสมของ JAS จะเพิ่มขึ้นแบบ saturated ดังนั้นมูลค่ากิจการที่แท้จริงของ JAS จึงอยู่ในช่วง 16,916.40 - 20,098.90 ล้านบาท เมื่อขายกิจการทั้งหมดออกไปที่ราคา 10 - 15 เท่าของกำไรของผู้ถือหุ้นประจำปีที่ 10 ดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง


     ในขณะนี้ กิจการ JAS มีหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 7,137.39 ล้านหุ้น ดังนั้นมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ JAS จึงตกอยู่ในช่วง 2.37 - 2.82 บาทต่อหุ้น เพื่อนนักลงทุนอย่าลืมนะครับว่า นี่เป็นตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative) แต่ความเสี่ยงในการเข้าลงทุนในกิจการใดก็ตามจะต้องพิจารณาเชิงคุณภาพ (qualitative) ด้วย เช่น ความสามารถและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม การเข้าลงทุนในกิจการ JAS ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำมาก ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นตกลงไปเหลือครึ่งหนึ่งของมูลค่าที่แท้จริง หรือ 1.19 - 1.41 บาทต่อหุ้น ซึ่งโดยมากจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงวิกฤติของเศรษฐกิจหรือวิกฤติของกิจการเท่านั้น นอกจากนี้แล้วท่านจะลงทุนด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกว่าในภาวะวิกฤติมากครับ
     มูลค่าที่แท้จริงด้านบน 2.82 บาทนี้ ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า เราขายกิจการทั้งหมดออกไปที่ราคา 15 เท่าของกำไรของผู้ถือหุ้นปีที่ 10 แต่ราคาในตลาด ณ สิ้นวันที่ 22 สิงหาคม 2012 หุ้น JAS ปิดที่ 3.76 บาท มีค่าเท่ากับการที่เราขายกิจการทั้งหมดออกไปที่ราคา 25.55 เท่าของกำไรของผู้ถือหุ้นปีที่ 10 ซึ่งถือว่าได้ราคาสูงมากทีเดียว ดังนั้นการลงทุนใน JAS ณ ขณะนี้จึงกระเดียดไปทางเก็งกำไรระยะสั้นครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ ( เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล

ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด )

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"