Tuesday, March 26, 2013

หุ้น CK เล่นกายกรรมไต่ลวดบนเส้น SMA42D


     หลังจากหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วัน ลงมา ราคาหุ้น CK ได้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 42 วัน สีฟ้าเป็นแนวรับและสามารถยืนเหนือแนวนี้มาได้เป็นวันที่ 5 แล้ว ดังรูปข้างล่าง เมื่อมองขึ้นไปด้านบน จะมองเห็นเส้น SMA14D อยู่เหนือขึ้นไปไม่ไกล และมีทีท่าจะย้อยลงมาด้านล่าง ลักษณะการไต่เส้นลวดไปแบบนี้ยังไว้วางใจไม่ได้ เพราะอาจพลาดตกลงมาได้ตลอดเวลา ติดตามดูต่อไปครับว่าจะตกหรือไม่ตก และจะผ่านเส้น SMA14D ขึ้นไปได้หรือไม่


Short URL = http://bit.ly/ZpuYko

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"