Monday, March 18, 2013

ดูเงินลงทุนสะสมในตลาด SET ของนักลงทุนต่างชาติ สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม 2013

     ผมตรวจสอบความเป็นไปของเงินลงทุนสะสมในตลาด SET ของนักลงทุนต่างชาติ สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม 2013 ได้ออกมาดังภาพข้างล่าง ซึ่ีงผมลากเส้นสีชมพูแนวนอนไว้สามเส้นแทนจุดสูงสุด-ต่ำสุดที่เคยทำไว้ตรงยอดดอยก่อนเกิดวิกฤตซับไพรม์ เอาไว้ใคร่ครวญ สอบสวนไปมาตอนมีเวลาว่างครับShort URL = http://bit.ly/134kHis

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"