Monday, March 25, 2013

หุ้น OFM ยังคงเคลื่อนไปในช่องแนวโน้มขาขึ้นตามปกติ

     แม้ตลาดจะตกใจร่วงระเนระนาด แต่หุ้น OFM ก็ตกใจพอเป็นพิธี โดยรวมแล้วยังคงเคลื่อนไปตามช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียวตามปกติดังภาพข้างล่าง ในที่ี่นี้จะเห็นว่า แนวเส้น SMA77D เป็นเส้น demand line ที่มีผู้ช้อนซื้อพยุงไว้ทุกครั้งที่ราคาหุ้นเลื่อนต่ำลงมาชนครับ


Short URL =  http://bit.ly/XBNu6k

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"