Monday, March 11, 2013

เป้าหมาย Fibonacci ของหุ้นหรือดัชนี หายังไง?

การหาเป้าหมาย Fibonacci หลังจากมีการวิ่งของราคาหุ้น ไม่ว่าวิ่งขึ้นหรือวิ่งลง ทำได้โดยดูกราฟแล้วสกัดข้อมูลต่อไปนี้ออกมา 

Begin = จุดเริ่มต้นการวิ่ง = ?
End = จุดสิ้นสุดการวิ่ง =?
Difference = ระยะห่างระหว่าง Begin และ End = ?

แล้วคำนวณ 

Targets = End + (Difference x Ratio)

Fibonacci Ratio ได้แก่

+17.944 , +11.090 , +6.854 , +4.236 , +3.330 , +2.618 , +2.058 , +1.618 , +1.272 , +1.000 , +0.786 , +0.618 , +0.486 , +0.382 , +0.300 , +0.236 , +0.146 , 0.000 , -0.146 , -0.236 , -0.300 , -0.382 , -0.486 , -0.618 , -0.786 , -1.000 , -1.272 , -1.618 , -2.058 , -2.618 , -3.330 , -4.236 , -6.854 , -11.090 , -17.944

Short URL =  http://bit.ly/ZDe4NS

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"