Wednesday, May 16, 2012

ชำแหละหุ้น IVL 2012Q1 ดูมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น

     ผมชำแหละหุ้น IVL หลังงบการเงิน 2012Q1 จนได้ทราบว่า มูลค่าปัจจุบันของกิจการ IVL ตามสมมุติฐาน รายได้สะสมแบบอิ่มตัวเท่ากับ 13,691.89 - 14,645.95 ล้านบาท รายได้สะสมแบบเส้นตรง มูลค่ากิจการ 61,934.21 - 72,406.95 ล้านบาท รายได้สะสมแบบเส้นโค้งกำลังสอง มูลค่ากิจการ 247,826.37 - 309,683.28 ล้านบาท ผมกำหนดว่า สถานการณ์จริงน่าจะเกิดจากส่วนผสมของรายได้สะสมทั้งสามรูปแบบ โดยมีโอกาสเป็นไปตามรายได้สะสมแบบเส้นโค้งกำลังสอง 70 % เป็นไปตามรายได้สะสมแบบเชิงเส้น 20 % และเป็นไปตามรายได้สะสมแบบอิ่มตัว 10 % ดังนั้นผมจึงเอามูลค่ากิจการ IVL ในแต่ละสมมุติฐานคูณ 0.7 หรือ 0.2 หรือ 0.1 ตามลำดับ แล้วนำผลลัพธ์มาบวกกัน ได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ IVL ในช่วง 187,234.49 - 232,724.28 ล้านบาท ดังตารางข้างล่าง ในขณะนี้ IVL มีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 4,814.26 ล้านหุ้น ทำให้กิจการมีมูลค่าที่แท้จริง 38.89 - 48.34 บาทต่อหุ้น หรือปรับราคาตาม spread ราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น 39.00 - 48.25 บาท ครับ


2012-05-16 IVL Intrinsic values as of 2012Q1


โมห์นิศ ปะไพร ผู้แต่งหนังสือ "นักลงทุนดันโด" แนะนำว่า การเข้าซื้อหุ้นลงทุน ควรเผื่อความปลอดภัย 50 % คือเข้าซื้อที่ราคาครึ่งหนึ่งของมูลค่าที่แท้จริง แล้วถือหุ้นไป จนกว่า ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นไปที่ราคา 90 % ของมูลค่าที่แท้จริงจึงขายทำกำไร ตามประสบการณ์ของโมห์นิศ ถ้าหุ้นที่เข้าลงทุนเป็นหุ้นดีจริง ราคาหุ้นจะขึ้นมาถึงระดับมูลค่าที่แท้จริง ณ ขณะที่เข้าลงทุน ภายใน 18 เดือน สำหรับหุ้นที่เติบโตดีจริง ๆ มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นจะถูกปรับขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามผลประกอบการรายไตรมาสที่ออกมาดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเราอาจไม่มีโอกาสขายทำไรเลยในเวลาหลายปีเพราะราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ถึง 90 % ของมูลค่าที่แท้จริงที่ขยับขึ้นไปพร้อม ๆ กันเสียที สำหรับหุ้นที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเร็วมากในเวลาสั้น ๆ เขาจะรีบขายทำกำไรออกมาโดยไม่รอถึง 18 เดือน ครับ

กรณีหุ้น IVL เพื่อนนักลงทุนได้ทราบแล้วว่า มูลค่าที่แท้จริงในขณะนี้ อยู้ที่ 39.00 - 48.25 บาท มูลค่าที่แท้จริงนี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ทุกไตรมาสครับ ในโพสต์หน้าผมจะเอาประวัติมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น IVL เทียบกับราคาหุ้นในระยะ 2 ปีนี้มาฝากครับ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "