Monday, February 6, 2012

สรุปค่าปัจจัยพื้นฐานรายไตรมาสของหุ้น JUBILE ถึง 2011Q3สรุปค่าปัจจัยพื้นฐานรายไตรมาสของหุ้น

หลังจากชำแหละงบการเงินของหุ้น JUBILE เสร็จแล้ว ผมสรุปค่าปัจจัยพื้นฐานรายไตรมาสของหุ้น ไว้ดังตารางข้างล่างครับ


2012-02-06 JUBILE fundamental data extracted from financial statements as of 2011Q3


ในสี่ไตรมาสสิ้นสุด 2011Q3 (เอาข้อมูล สี่ไตรมาสสุดท้ายรวมกัน) หุ้น JUBILE มีรายได้ 853.73 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือกำไรสุทธิ 131.73 ล้านบาท การประกอบกิจการมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไหลเข้า 113.62 ล้านบาท หักออกด้วยเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 9.08 ล้านบาท เหลือเป็นกำไรของผู้ถือหุ้น 104.54 ล้านบาท นอกจากนี้กิจการยังจ่ายดอกเบี้ยออกไป 1.04 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 73.55 ล้านบาท ครับ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "