Monday, February 6, 2012

ผ่าหุ้น JUBILE ดูอัตราส่วนการทำกำไรของผู้ถือหุ้น 2011Q3

จากข้อมูลที่ผมสกัดได้จากงบการเงินของหุ้น JUBILE ผมศึกษาตัวเลขในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจหุ้น JUBILE ได้ลึกซึ้งขึ้น ตารางข้างล่างแสดงลักษณะข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในแง่มุมต่าง ๆ ในช่วงระหว่างปี 2005 ถึง ไตรมาส 2011Q3 ครับ
จากตารางเห็นไว้ว่า กิจการ JUBILE มีการเพิ่มทุนมาเป็นระยะดังนี้คือ จาก 1 แสนหุ้น เป็น 4 แสนหุ้น ต่อมาเพิ่มเป็น 135 ล้านหุ้น (แปลงเป็นบริษัทมหาชน) และเพิ่มเป็น 170 ล้านหุ้น (เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI) และล่าสุดเพิ่มเป็น 171.12 ล้านหุ้น กิจการมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี น้อยกว่า 20% ของสินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่แล้ว ณ เวลานั้น ๆ นับว่ามีการขยายกิจการที่ไม่เร่งร้อนนัก ในระยะปัจจุบันผลประกอบการให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ประมาณ 30% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง 

ในระยะหลัง ๆ เมื่อกิจการทำการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร กำไรของผู้ถือหุ้นที่ได้รับกลับมา มีค่ามากกว่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ลงไปมากกว่า 10 เท่า หรือมากกว่า 1000% ถือว่าเป็นกิจการที่ต้องการใช้ทรัพยากรสินทรัพย์ถาวรค่อนข้างน้อย แต่สร้างกำไรของผู้ถือหุ้นได้มาก ถ้าลองขยายกรอบเวลาในการพิจารณาให้กว้างขึ้น คือครอบคลุมตั้งแต่ปี 2005 ถึง ปัจุบันก็ยังพบว่า กำไรของผู้ถือหุ้นสะสมที่สร้างได้ มีค่ามากกว่า เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสะสม ประมาณ 4 - 5 เท่า 

เมื่อเทียบกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมกับรายได้สะสม พบว่า กำไรของผู้ถือหุ้นสะสมอยู่ที่ประมาณ 5% ของรายได้สะสมครับ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "