Monday, February 6, 2012

ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานแบบสะสมค่าของหุ้น JUBILE ถึง 2011Q3

เมื่อสรุปตัวเลขปัจจัยพื้นฐานรายไตรมาสของหุ้น JUBILE แล้ว ผมสรุปให้อีกตารางหนึ่ง คราวนี้มองข้อมูลแบบสะสมค่า คั้งแต่ปี 2005 ถึง ไตรมาส 2011Q3 ดังภาพข้างล่างครับ


2012-02-06 JUBILE cumulative fundamental data extracted from financial statements as of 2011Q3


ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2005 จนถึงไตรมาส 2011Q3 กิจการ JUBILE มีรายไ้ด้สะสม 3,271.40 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายออกแล้วเหลือกำไรสุทธิ 383.17 ล้านบาท เมื่อพิจารณากระแสเงินสด และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรพบว่า มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะสม ไหลเข้าบริษัท 200.43 ล้านบาท หักด้วยเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสะสม 36.21 ล้านบาท เหลือเป็นกำไรของผู้ถือหุ้น 164.22 ล้านบาท ในระหว่างนี้บริษัทจ่ายดอกเบี้ยออกไป 9.41 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลออกไป 254.06 ล้านบาทครับ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "