Monday, February 6, 2012

ส่องหุ้น JUBILE ตรวจสอบสมการความสัมพันธ์ระหว่างรายได้สะสมและกำไรของผู้ถือหุ้นสะสม

ในการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น JUBILE ผมหาว่า ธรรมชาติ ของหุ้นตัวนี้ มีความสัมพันธ์ระหว่างรายได้สะสม (x) และ กำไรของผู้ถือหุ้นสะสม (y) อย่างไร เพื่อจะได้ใช้หาแนวโน้มกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมในอนาคต ผ่านแนวโน้มรายได้สะสมซึ่งคาดหมายได้ง่ายกว่า ในโพสต์ที่แล้วผมใช้วิธีการทางสถิติหาความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เป็นสมการเส้นตรง เมื่อนำสมการนี้ (เส้นสีแดง) มาวาดกราฟเทียบกับข้อมูลกำไรของผู้ถือหุ้นจริงที่เกิดขึ้นในอดีต (จุดไข่ปลาสีดำ) ได้ผลลัพธ์ดังภาพข้างล่างครับ จากการดูในกราฟจะเห็นว่า หากเราทราบค่าของรายได้สะสมในอนาคต สมการนี้น่าจะใช้ทำนายค่ากำไรของผู้ถือหุ้นสะสมได้ดีพอสมควรครับ===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "