Saturday, April 27, 2013

ผลกระทบจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในกราฟทางเทคนิค

     ในระยะนี้ หลายบริษัทจดทะเบียนนิยมจ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้น หรือเป็นเงินสดบวกหุ้น นักลงทุนที่ใช้กราฟราคาหุ้นเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นควรศึกษาว่า การจ่ายปันผลเป็นหุ้นกระทบกระเทือนหรือมีผลอย่างไรต่อกราฟราคาหุ้น ซึ่งผมขออธิบายดังนี้ เริ่มจากองค์ประกอบหลักของกราฟราคาหุ้น แกนนอนจะเป็นวันที่ซื้อขายหุ้น แกนตั้งจะเป็นราคา ซึ่งการแสดงราคาในกราฟทำได้หลายแบบตามความถนัดเช่น แบบแท่งเทียน(candle stick) แบบราคาเปิด-สูง-ปิด-ต่ำ (OHCL) แบบราคาปิด (closed) เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกรอบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น SMA 7 วัน เป็นต้น
     ราคาหุ้นและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาหุ้น ไม่ว่าจะแสดงแบบใดล้วนมีฐานของตัวเลขมาจาก ราคาต่อหุ้น ดังนั้นเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลออกมาเป็นหุ้น จำนวนหุ้นของหลักทรัพย์นั้นย่อมเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาต่อหุ้นต่ำลง ดังนั้น ในวันที่หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งเป็นวันแรกที่ต้องใช้จำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ค่าใหม่ที่เป็นผลรวมของจำนวนหุ้นเดิมบวกจำนวนหุ้นใหม่จากการปันผล ตัวอย่างเช่น หุ้น SALEE ประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้น ในสัดส่วน 5:1 โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 เม.ย. 2013 หมายความว่า ถ้า ณ สิ้นวันที่ 24 เม.ย. 2013 มีหุ้นอยู่เดิม 5 หุ้น ในวันที่ 25 เม.ย. 2013 ซึ่งเป็นวันขึ้นเครื่องหมาย XD จะมีหุ้นอยู่ 5+1 = 6 หุ้น ดังนั้นจำนวนหุ้นใหม่จึงมีค่า 6/5 = 1.20 เท่าของจำนวนหุ้นเดิม แต่เนื่องจากราคาหุ้นในกราฟทางเทคนิค เป็นราคาต่อ 1 หุ้น ในวันที่ 25 เม.ย. 2013 จำนวนหุ้นได้เพิ่มเป็น 1.20 หุ้น ดังนั้นราคาตามจำนวนหุ้นใหม่จึงปรับเป็น ราคาใหม่ = ราคาเดิม/1.20 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) ต่าง ๆ ในกราฟหุ้นซึ่งคำนวณมาจากราคาหุ้นอีกทีหนึ่งจึงต้องปรับค่าใหม่ตามไปด้วย ภาพข้างล่างแสดงกราฟหุ้น SALEE ก่อนและหลังการปรับผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นครับShort URL =  http://bit.ly/11L1wVX

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"