Thursday, April 25, 2013

ยุทธภูมิซึ่ง CK ต้องตีให้แตกและยึดให้ได้ก่อนเดินหน้า "ขยายดินแดน" คือ เนิน 26.00 และ 29.50

ยุทธภูมิซึ่ง CK ต้องตีให้แตกและยึดให้ได้ก่อนเดินหน้า "ขยายดินแดน" คือ เนิน 26.00 และ 29.50 (เส้นขาวในภาพข้างล่าง ) วันนี้ 25 เม.ย. 2013 ตีเนินแรกแตกแล้ว จะยึดไว้ได้หรือไม่ พักรบค่ำนี้ได้รู้กันครับ

Short URL = http://bit.ly/12luTPV

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"