Wednesday, January 16, 2013

มองหาหุ้นที่จะอยู่รอดและเติบโตมหาศาลในยุค AEC


การดูว่าใครจะอยู่รอดและเติบโตมหาศาลในยุค AEC: 

1. ธุรกิจที่จะอยู่รอดต้องแข่งขันได้ในระดับโลก (worldwide competitive) แม้ตลาดจะเป็น AEC, AEC+3, AEC+6, TPP แต่การแข่งขันจะเป็นระดับโลก เพราะธุรกิจชั้นนำของโลกจะแปลงกายมาอยู่ใน AEC (โดยใช้สิทธิผลิตสินค้าด้วยแรงงานประเทศใน AEC 40%) อยากรู้เทรนด์โลกดีขึ้นให้หาหนังสือ "The Next Convergence" มาอ่าน

2. เมื่ออยู่รอดแล้วจะเติบโตมหาศาลได้มีลำดับดังนี้
- แตกแขนงผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันระดับโลกได้แล้วให้หลากหลายมากขึ้น (product development) สำหรับผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ 
- เมื่อแตกแขนงมั่นคงแล้ว อาศัยรากฐานเดิมต่อไปแตกไลน์ธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากเดิมเรื่อย ๆ (diversification) อย่างรอบคอบ มีขั้นตอน

จากนี้ไปจะมีหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดอีกมาก มองหาหุ้นที่เข้าข่ายแบบที่ว่ามานี้ แล้วเติบโตไปกับธุรกิจนั้น ๆ

ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ใน Hard Topic / Money Channel (ออกอากาศ 15 ม.ค. 2013)

Short URL = http://bit.ly/XBVJ3s

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"