Tuesday, January 22, 2013

ภาพระยะสั้นของ SET ผ่าน Fibonacci retracement ผลการปรับฐานวิกฤตมหาอุทกภัย 1148.28 ถึง 843.69 จุด


     ผมพิจารณาความเป็นไปของดัชนี SET ในภาพระยะสั้น เพื่อดูพฤติกรรมการพักปรับฐานของตลาดหุ้นไทยเนื่องในวิกฤตมหาอุทกภัย ปี 2011 ระหว่างยอดสูงสุดของ SET 1148.28 จุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดของวิกฤต 843.69 จุด ผลการปรับฐานในวิกฤตครั้งนั้น จะมีระดับการฟื้นตัวตามทฤษฎี Fibonacci retracement อย่างไรบ้าง ทั้งในแง่การฟื้นตัวไปถึงจุดสูงสุดเดิม และเลยขึ้นไป เริ่มจากพิจารณากราฟของ SET นับแต่ก่อนเกิดวิกฤตเป็นต้นมาดังรูปข้างล่าง ซึ่งการปรับฐานระยะสั้นในรูปแสดงโดยลูกศรยาวสีแดงSET ปรับตัวลงจาก 1148.28 จุด ไป 843.69 จุด แล้วฟื้นตัวขึ้นไป

Fibonacci Ratio ได้แก่


+17.944 , +11.090 , +6.854 , +4.236 , +3.330 , +2.618 , +2.058 , +1.618 , +1.272 , +1.000 , +0.786 , +0.618 , +0.486 , +0.382 , +0.300 , +0.236 , +0.146 , 0.000 , -0.146 , -0.236 , -0.300 , -0.382 , -0.486 , -0.618 , -0.786 , -1.000 , -1.272 , -1.618 , -2.058 , -2.618 , -3.330 , -4.236 , -6.854 , -11.090 , -17.944


Begin = 1,148.28
End = 843.69
Difference = 304.59

Targets = End + [ Difference x Fibonacci ratio ] 
= 843.69 + ( 304.59 x 17.944 ) = 1,794 % = 6,309.25
= 843.69 + ( 304.59 x 11.090 ) = 1,109 % = 4,221.59
= 843.69 + ( 304.59 x 6.854 ) = 685 % = 2,931.35
= 843.69 + ( 304.59 x 4.236 ) = 424 % = 2,133.93
= 843.69 + ( 304.59 x 3.330 ) = 333 % = 1,857.97
= 843.69 + ( 304.59 x 2.618 ) = 262 % = 1,641.11
= 843.69 + ( 304.59 x 2.058 ) = 206 % = 1,470.54
= 843.69 + ( 304.59 x 1.618 ) = 162 % = 1,336.52
= 843.69 + ( 304.59 x 1.272 ) = 127 % = 1,231.13
= 843.69 + ( 304.59 x 1.000 ) = 100 % = 1,148.28
= 843.69 + ( 304.59 x 0.786 ) = 79 % = 1,083.10
= 843.69 + ( 304.59 x 0.618 ) = 62 % = 1,031.93
= 843.69 + ( 304.59 x 0.486 ) = 49 % = 991.72
= 843.69 + ( 304.59 x 0.382 ) = 38 % = 960.04
= 843.69 + ( 304.59 x 0.300 ) = 30 % = 935.07
= 843.69 + ( 304.59 x 0.236 ) = 24 % = 915.57
= 843.69 + ( 304.59 x 0.146 ) = 15 % = 888.16
= 843.69 + ( 304.59 x 0.000 ) = 0 % = 843.69


ปัจจุบันดัชนี SET อยู่ระหว่าง 1,231.13 จุด และ 1,470.54 จุด ดัชนีได้ผ่านจุดจุดสูงสุดเดิม 1148.28 จุด ไปได้แล้ว ติดตามดูกันไปเรื่อย ๆ ครับ

Short URL = 
http://bit.ly/Vhd5Wz

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"