Wednesday, January 30, 2013

หุ้น HTECH สร้างกราฟรูปถ้วยแก้วมีหูจับเกือบเสร็จแล้ว


      หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ราคา 5.85 บาท เมื่อเดือนตุลาคม 2012 หุ้น HTECH ก็ได้เข้าสู่การพักปรับฐานใหญ่ภายใต้เส้น supply line สีชมพูดังภาพข้างล่าง ก่อนหน้านีัผมได้มีโอกาสพาเพื่อนนักลงทุนพิจารณาการฟื้นตัวของหุ้นหลายตัวว่าหุ้นนั้น ๆ สิ้นสุดการพักปรับฐานอย่างแท้จริงหรือยัง โดยดูว่าราคาหุ้นฝ่า supply line ได้แล้ว และเกิดช่องแนวโน้มขาขึ้นแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ทั้งสองประการจึงจะแน่ใจได้ว่า ราคาหุ้นได้ฟื้นตัวขึ้นแล้ว แม้ว่าการเข้าลงทุนหลังเหตุการณ์ทั้งสองจะไม่ได้ราคาต่ำสุด แต่ก็ปลอดภัยกว่าเพราะโอกาสที่หุ้นจะปรับตัวลงไปอีกมีน้อยลงแล้ว จากกราฟในภาพข้างล่างจะเห็นว่า ราคาหุ้น HTECH สามารถฝ่าออกมาอยู่เหนือเส้น supply line สีขมพูได้เมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม 2013 และบัดนี้สามารถสังเกตเห็นช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียวแล้วอย่างชัดเจน จึงถือได้ว่าการพักปรับฐานของ HTECH ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือนได้สิ้นสุดลงแล้ว ในกราฟนับจากกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ผมสังเกตพบว่า HTECH กำลังสร้างกราฟเป็นรูปถ้วยแก้วมีหูจับ ตามเส้นร่างสีส้ม โดยมีระดับปากถ้วยอยู่ที่ 4.75 บาท และก้นถ้วยอยู่ที่ 4.00 บาท ดังน้ันเป้าหมายระยะสั้นของรูปกราฟถ้วยกาแฟมีหูจับนี้จึงชี้ไปที่ 4.75 + (4.75 - 4.00) = 5.50 บาท เป้าหมายนี้ เมื่อเทียบกับราคา 4.50 บาทในปัจจุบันคิดเป็นผลตอนแทนระยะสั้น 5.50 / 4.50 = 22.22% ครับ

Short URL = http://bit.ly/14qM2bL

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"