Thursday, May 16, 2013

วันที่ 16 พ.ค. 2013 ราคาหุ้น CK ถูกบีบอัดเข้าสู่เส้นกึ่งกลางของแถบบอลลิงเกอร์เป็นเวลาสองสัปดาห์แล้ว ติ๊ก ต็อก ๆ ๆ


Short URL = http://bit.ly/19xAkg7

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"