Monday, October 29, 2012

ตาราง spread ราคาของหุ้นไทย

     ในช่วงการปรับฐานของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าเพื่อนนักลงทุนคงมีการปรับพอร์ตการลงทุนในหุ้นกันไม่มากก็น้อย ผมเลยเอาตาราง สเปรดราคาหุ้นไทย (ระดับขั้นการเพิ่มขึ้น/ลดลงของราคาหุ้น) ตามกฎของกลต.มาแปะไว้ตรงนี้ครับ ต้องการเรียกดูตารางนี้เมื่อใด ก็ค้นหาคำว่า spread ในเว็บ ลงทุนหุ้นไทย ได้เลยครับ


===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

 facebook.com/truestockvalue
 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"